Pyramidy v Postoupkach
Místo pro Vaší léčebnou a duchovní transformaci – OTEVŘENO PRO VEŘEJNOST

Slovo autora a majitele pyramid v Postoupkách úvodem

Zdravím všechny „přátele pyramid“, kteří se propracovali až na tyto naše stránky.

Jmenuji se Karel Pálka, jsem strojní inženýr a jako technik jsem se rozhodl v roce 2007 ke konstrukci a
stavbě pyramid v Postoupkách u Kroměříže (GPS 49.314440N, 17.359187E).

Velkou pyramidu jsem stavěl za účelem elektrických pokusů, proto je sestrojena z izolačních materiálů –
dřeva a polykarbonátu. Po jejím hrubém dokončení v roce 2010 jsem začal objevovat její výjimečnost
a dalším studiem jsem dospěl (zatím) k mnoha poznatkům a souvislostem, o které se chci s Vámi dále
podělit, pokud o to máte zájem.

Poznal jsem, že její vyjímečná a jinde v přírodě se nevyskytující energie může pomoci mnoha dalším li-
dem a z tohoto důvodu po jejím úplném dokončení v roce 2012 a absolvování 5ti letého kolaudačního
martyria se stavebním úřadem v Kroměříži jsem se po její kolaudaci v roce 2017 rozhodl zpřístupnit tuto
unikátní stavbu s vyjímečnými vlastnostmi všem lidem, kteří o to budou stát.

Velká pyramida má základnu 17x17m (stavebně 16x16m), úhel stěn 52°, celkovou výšku přes 15m,
5 podlaží o celkové ploše 700m2, plocha střechy -povrchu pyramidy- je 525m2.
V pyramidě je i velká zimní zahrada s vodní plochou, centrální energetické místo – těžiště – je uprostřed
podlahy na 3. podlaží.

Druhá – malá pyramida je vyrobena ze zbytků materiálů po velké pyramidě, má základnu 4,75×4,75m
a slouží k dílčím pokusům zejména při pěstování rostlin.

Přivítám další názory a znalosti v dané problematice, zájemce o výzkum jevů v pyramidě a seznámení
s lidmi s vyjímečnými vlastnostmi, kteří mohou současné znalosti o pyramidách posunout na další –
vyšší úroveň. Děkuji.

Děkuji za Vaši pozornost, čas a zájem.

K.P., 26.5.2018

 

Co je to pyramida (dále jen PY) ?

PY je tvarový rezonátor, ve kterém se setkává kosmická a zemská energie a tyto v jejím prostoru rezonují
na vlnové délce λ (lambda) = 21cm.
Vzniká tak prostor s energetickým polem kmitající na frekvenci (zaokrouhleno) f = 1,428 GHz.
(f=c/λ, c je rychlost světla v m/s, λ v m, f v Hz).

Takže tato energie je přítomna v celém prostoru PY, největší hustotu má v těžišti PY (to je v ⅓ výšky PY
od její základny na svislici pod špicí = na ose symetrie) a toto maximum postupuje svisle směrem ke špici
PY ve tvaru plamene svíčky.
Nad špicí PY pak dále vytváří tzv.vortexy (víry) energie do kosmického prostoru.
Tyto víry jsou i nositeli informací, vložených do energie v PY. Takže PY jsou také meziplanetární vysílací
a přijímací antény, mezi nimiž probíhá přenos energetické informace rychlostí asi 1 SR (světelný rok) za
0,33 sekundy (tj.odezva tam a zpět za 0,66 sekundy).
Tady vidíme, jak naivní je považovat rychlost světla jako za nejvyšší možnou.

Ty bystré čtenáře napadne podobnost „WOW“ signálu z roku 1977 a dalších let na frekvenci 1,420 GHz.
Kdo a jak asi s námi komunikoval ?

Platí, že čím je pyramida větší, tím je její vnitřní energie mohutnější. Ale toto záleží i na úhlu stran PY k
základně, k tomu se však dostaneme jindy při zásadách konstrukce PY.

Zpátky k frekvenci 1,428 GHz. S nadsázkou říkávám, že PY je poloviční mikrovlnka – ta pracuje na
frekvenci 2,45 GHz. Mikrovlnka vysušuje. Totéž dělá PY – vysušuje, mumifikuje. To je důvod, proč v PY
nic neplesniví a nehnije, ale vše se vysušuje.
Podmínkou této funkce však je, že PY musí být řádně a stále větraná.
Kdyby toto věděli např. zpracovatelé masa, tak by měli vyrobený např. pršut během několika dnů.

Takže vidíme, že egyptské pyramidy nebyly žádné hrobky, sila a podobné nesmysly, ale – mimo jiné –
mumifikační prostory.

Frekvence PY 1,428GHz však způsobuje mnoho dalších jevů a funkcí, ke kterým se postupně dostaneme.
Poznal jsem, že PY je prostorem pro tisíce disertačních prací …

Pozor na spolek Sisyfos !

Hned v úvodu musím čtenáře varovat před spolkem Sisyfos.
Je to spolek vzdělaných existencí, které nejsou ochotny připustit jiný názor (samozřejmě vědecký), než je
ten jejich.
Striktně trvají na šíření pouze informací v takové formě a rozsahu, které mají být šířeny k lidem.
Pravda však bývá úplně jinde.
Jsou tak velkou brzdou v rozvoji poznatků jevů, které zatím nedokážeme nijak změřit a případně i vysvět-
lit – tyto přesto však existují a někteří lidé dokáží s nimi efektivně pracovat.

….. Teď mne napadá : kdyby Sisyfos existoval už před 200 lety – ten by se vyřádil !

Nikola Tesla o takových lidech řekl :
„Vědci dneška přemýšlí hluboce, namísto jasně. Člověk musí být duševně zdráv, aby mohl jasně přemýš-
let – ale lze hluboce myslet a přesto být duševně nemocný. Dnešní vědci nahradili pokusy matematikou.
Putují od jedné rovnice ke druhé a staví na nich budovu, která nemá žádný vztah k realitě …“

Zásady při konstrukci PY

Funkční PY si můžeme postavit třeba na zahradě nebo i doma v interiéru.
Jako první věc bychom si měli určit, k čemu tu PY chceme přednostně využít :
k meditacím-zvyšování vědomí, k udržení zdraví, k pěstování kytiček apod.).
Podle tohoto rozhodnutí budeme postupovat dále.

PY je stavba ve tvaru čtyřbokého jehlanu, která musí ctít tyto 3 zásady :

  • Její základnou je čtverec
  • Tato základna musí být vodorovná (položená PY na bok je „vypnutá“)
  • Stěnou musí být orientovaná co nejpřesněji na magneticky sever = dle kompasu.
    Pokud byste PY omylem orientovali na sever magnetický její hranou, bude mít nulovou funkci.
    Tato závislost mezi nulou a maximem je lineární.

Pozn.: Vyskytují se i kuželové pyramidy, které jsou také funkční a nemusí se tedy orientovat na sever
magnetický. Mají však menší účinnost – viz střechy hradů, katedrál, mešit, apod.

Výběr místa stavby pyramidy na pozemku

Pod každým povrchem Země jsou zhruba vzájemně kolmé spodní vodní proudy (prameny), které vyzařu-
jí svou energii k povrchu. Říká se jim geopatogenní zóny (GPZ) a nad tímto termínem odborníci šílí.
Nevím proč.
GPZ zjistí proutkaři nebo lidé znalí práce s kyvadlem i přímo z katastrální mapy.

Důležité je však to, že pokud chcete suchou PY, umístěte si ji do suchého prostoru mimo spodní vodní
cesty. Pokud naopak chcete pyramidu k pěstování rostlin, umístěte si ji středem na křížení spodních vod-
ních cest. V tomto případě, pokud není pramen hluboko (třeba do 2m pod povrchem), vám PY může
časem pramen uprostřed vytáhnout až na povrch (vlhkost-bahno či přímo voda).
Pokud zaměřujeme PY v blízkosti GPZ, musíme si uvědomit, že GPZ ovlivňují i střelku kompasu.
V tomto případě doporučuji použít více kompasů 1-1,5m od sebe a GPZ vzdálených (všechny kompasy
musí ukazovat stejný směr) a pak zaměření pomocí rovnoběžek transponovat na potřebné místo.
Pyramida elimiuje účinky GPZ a radonu v jejím prostoru.
Dalšími kritérii nejvhodnějšího umístění PY je postavit ji do energetického místa Země nebo do místa
s nulovou magnetickou deklinací. S obojím zatím nemám zkušenosti – i když místa s nulovou magne-
tickou deklinací jsou podle některých deklinačních map i na Moravě.
Výhodné je také umístit PY mezi stromy do stínu, aby se v létě nepřehřívala. (zejména z J a Z strany)

Velikost a úhly PY

Co se týče velikosti PY platí, že čím je větší její základna, tím má PY mohutnější vnitřní energii.
Tato energie však také závisí na úhlu stěn PY vzhledem k základně.
Čím je PY dále od rovníku na sever nebo na jih, tak by se měl tento úhel zvětšovat.
Proto asi pan Alexandr Golod staví u Moskvy PY s úhlem 73°.

Interpolací mezi gízskými a moskevskými pyramidami mi vychází pro naši 50.rovnoběžku úhel asi 66,5°
pro docílení maximální energie PY.

Materiály PY

Mohou být kovové (Cu, Ti, Al, ..) nebo nekovové (dřevo, kámen, sklo, plasty)
– podle toho, k čemu má PY sloužit, zda má být tmavá nebo prosvětlená …
Každé řešení má svoje výhody a nevýhody, záleží na rozhodnutí konstruktéra nebo investora.

Důležitá je kromě geometrie PY i rovinnost vnějších stěn. Ideální jsou hladké a leštěné.

Také je důležité do špice každé pyramidy umístit v ose PY zesilující monokrystal křišťálu – je hned po
oktaedru diamantu druhý nejúčinnější, nejdostupnější a nejlevnější zesilovač pyramidální energie..

Virtuální (také zrcadlová, latentní, fantomová, …) PY (dále VPY)

Každá reálná PY má svou stejně velikou VPY – postavená PY se špicí nahoru má svou VPY se špicí
dolů a mají společnou základnu (tzv. oktaedr). A obráceně.
Všechny energie, jevy a efekty reálné PY se vyskytují zrcadlově v VPY.
Toho je vhodné využít hlavně u těžiště VPY k vybudování energetických sklepů, bazénů apod. pod reálnou PY.

Výstavba vlastních zahradních PY

Pokud byste měli zájem mít svou PY doma na zahradě, je možno ji postavit bez stavebního povolení
a bez ohlášení stavebnímu úřadu.
Pro stavbu zahradní pyramidy po 1.1.2018 platí, že musí být na pozemku hlavní stavby, minimálně 2m
od hranice sousedního pozemku, do 5m výšky, nepodsklepena (tedy pozor při projektu na virtuální
pyramidy – VPY), do 70m2, bez přípojek na inž.sítě.

Zahradní (ale i interriérové) pyramidy na „klíč“ Vám ji může dodat firma :

Dan Kalousek – výroba a montáž užitkových pyramid na zakázku
Šelešovice 98, tel.:+420 608 284 375, www.pyramidydd.cz, e-mail : pyramidydd@gmail.com

Této firmě jsem předal své veškeré znalosti o pyramidách a jejich konstrukci v detailech.
… A mimochodem : investice do zahradní/interiérové pyramidy je jedna z nejlepších investic,
kterou můžete ve svém životě udělat. Mnohokrát se Vám ve stáří nebo při nemocech vrátí !!!